ОДНОСИ СО ИНВЕСТИТОРИ


 

Навремени известувања за годишни собранија на акционери и годишни финансиски извештаи

Годишни извештаиГодишни собранија

Финансиски извештаи

Годишни собранија на акционери

Годишно собрание на акционери 2016

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2016
» Резултати од гласањето на собранието 2016

Годишно собрание на акционери 2015

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2016
» Резултати од гласањето на собранието 2016

Годишно собрание на акционери 2014

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2016
» Резултати од гласањето на собранието 2016

Годишно собрание на акционери 2013

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2016
» Резултати од гласањето на собранието 2016

Годишно собрание на акционери 2012

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2016
» Резултати од гласањето на собранието 2016

Годишно собрание на акционери 2011

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2016
» Резултати од гласањето на собранието 2016